EUR.1 i deklaracja pochodzenia a zwolnienie z cła przy sprowadzeniu pojazdu z Norwegii

Like Don't move Unlike
 
11

W związku z tym, że Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, a jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), to przy sprowadzeniu pojazdu z Norwegii należy liczyć się z należnościami celno-podatkowymi.

Wartość celna towaru jest podstawą do obliczenia należnego cła i podatków. Wartość celna towarów określana jest zgodnie z przepisami art. 70 i 74 Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Najogólniej można stwierdzić, iż wartością celną towaru jest suma wartości kosztów poniesionych w postaci zakupu towaru (umowa kupna- sprzedaży, faktura lub wartość rynkowa pojazdu) oraz kosztów, jakie poniosło się z tytułu dostarczenia towaru do granicy Unii Europejskiej (koszt paliwa, opłaty drogowe, czy ładowanie pojazdu w przypadku pojazdów elektrycznych).

Cło na samochody osobowe sprowadzane na teren unii celnej UE wynosi erga omnes: 10%.

Przy właściwym udokumentowaniu pochodzenia towaru można zastosować preferencyjną stawkę cła – 0%.

Świadectwo przewozowe EUR.1.

Świadectwo przewozowe EUR.1 jest wystawiane przez organy celne kraju wysyłającego, na pisemny wniosek eksportera lub jego upoważnionego przedstawiciela, na odpowiedzialność eksportera. Organy celne kraju wywozu wystawiają świadectwa przewozowe EUR.1. W ten sposób importerzy działający na obszarze innych umawiających się stron mogą korzystać z preferencyjnych środków taryfowych. Organ celny wystawia świadectwo pochodzenia na wniosek eksportera lub nadawcy towaru.

Eksporter wnioskujący o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 jest zobowiązany do przedłożenia w każdym momencie, na wniosek organów celnych państwa wywozu, w którym wystawiane jest świadectwo przewozowe EUR.1, wszystkich odpowiednich dokumentów potwierdzających pochodzenie danych produktów, jak również spełnienie pozostałych wymagań.

Elektroniczne świadectwa są niedostępne dla osób fizycznych, a tylko dla firm. Dla osób prywatnych obowiązuje wersja papierowa dokumentu i urząd celny w Norwegii, jeśli ma przedstawione właściwe dokumenty to taki dokument w wersji papierowej ma obowiązek zalegalizować. Zatem, aby uzyskać świadectwo EUR.1, należy posiadać komplet dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie samochodu oraz złożyć wniosek o wystawienie takiego świadectwa, jak również potwierdzić w norweskim urzędzie celnym. W przypadku stosowania świadectwa EUR.1 tylko oryginał dowodu pochodzenia daje podstawę do ubiegania o stosowanie preferencyjnej obniżonej stawki celnej.

Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawione z mocą wsteczną.

W drodze wyjątku, świadectwo przewozowe EUR.1 może zostać wystawione po dokonaniu wywozu produktów, do których odnosi, jeżeli:

a) nie zostało wystawione w chwili dokonywania wywozu z powodu błędu lub niezamierzonych pominięć lub zaistnienia innych szczególnych okoliczności lub

b) zgodnie z wymogami organów celnych wykazano, że świadectwo przewozowe EUR.1 zostało wystawione, ale nie zostało z przyczyn technicznych przyjęte przy przywozie.

W sytuacji, gdy nie zostało wystawione w chwili dokonywania wywozu z powodu błędu lub niezamierzonych pominięć lub zaistnienia innych szczególnych okoliczności to eksporter wskazuje w swoim wniosku miejsce i datę wywozu produktów, do których odnosi się świadectwo przewozowe EUR.1 oraz podać przyczyny wystąpienia z wnioskiem. Organy celne mogą wystawić świadectwo przewozowe EUR.1 z mocą wsteczną jedynie po sprawdzeniu, że informacje zawarte we wniosku eksportera są zgodne z informacjami znajdującymi się w odpowiednich dokumentach. W świadectwach przewozowych EUR.1 wystawionych z mocą wsteczną umieszcza się następujący wpis: „ISSUED RETROSPECTIVELY”.

Deklaracja upoważnionego eksportera.

Deklaracja na fakturze lub umowie kupna-sprzedaży może być sporządzona:

– przez upoważnionego eksportera lub

– eksportera przesyłki składającej się z jednego bądź kilku opakowań zawierających produkty pochodzące, których ogólna wartość nie przekracza 6000 euro.

Deklarację na fakturze można sporządzić, jeżeli dane produkty mogą zostać uznane za pochodzące z Unii Europejskiej. Eksporter sporządzający deklarację na fakturze jest zobowiązany do przedłożenia w każdej chwili, na wniosek organów celnych kraju wywozu, wszystkich dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów. Eksporter sporządza deklarację na fakturze wypisując maszynowo, stemplując bądź drukując na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym deklarację zgodnie z prawem kraju wywozu. Jeżeli deklarację sporządzono ręcznie, należy ją wpisać tuszem i drukowanymi literami. Deklaracje na fakturze są opatrzone własnoręcznym, oryginalnym podpisem eksportera. Od upoważnionego eksportera nie wymaga się jednak podpisu na takich deklaracjach, pod warunkiem, że złoży on organom celnym kraju wywozu pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą deklarację na fakturze, która go identyfikuje, tak jakby była podpisana przez niego własnoręcznie.

Upoważniony eksporter.

Organy celne kraju wywozu mogą upoważnić eksportera, który dokonuje częstych wysyłek produktów, aby sporządzał deklaracje na fakturze niezależnie od wartości danych produktów. Eksporter ubiegający się o takie upoważnienie udziela organom celnym wszelkich gwarancji niezbędnych do zweryfikowania pochodzenia produktów.

Organy celne mogą uzależnić przyznanie statusu upoważnionego eksportera od spełnienia wszelkich warunków, jakie uznają za właściwe. Organy celne przyznają upoważnionemu eksporterowi numer upoważnienia celnego, który umieszczany jest na deklaracji na fakturze. Używanie upoważnienia przez upoważnionego eksportera jest monitorowane przez organy celne.

Podsumowując, przy sprowadzeniu z Norwegii samochodu osobowego z zastosowaniem preferencji celnych wynikających z Umowy o wolnym Handlu Norwegia – Unia Europejska zwalnia świadectwo przewozowe EUR.1 lub deklaracja pochodzenia. Deklaracja pochodzenia może zostać umieszczona na fakturze (lub innym dokumencie handlowym) przez eksportera i służy do dokumentowania statusu pochodzenia towaru dla importera i organów celnych. Deklaracji pochodzenia można użyć, jeśli wartość produktów pochodzących nie przekracza 6 000 EUR, wtedy musi być opatrzona oryginalnym podpisem eksportera produktów, ze wskazaniem daty i miejscowości podpisu. Jeśli występuje tzw. upoważniony eksporter, można posługiwać się deklaracjami pochodzenia niezależnie od wartości, a wtedy podpis nie jest potrzebny, a jedynie wskazanie numeru upoważnienia celnego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty Agencji Celnej OCLIJ SIĘ prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 720 801 054,
  • e-mail: kancelaria@oclijsie.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *