Samochód elektryczny z Norwegii

Wiele osób zadaje sobie pytanie jakie koszty należy ponieść przy sprowadzeniu pojazdu z Norwegii, czyli spoza Unii Europejskiej. Z jakimi kosztami należy się liczyć i czy takie przedsięwzięcie jest opłacalne? Skąd takie zainteresowanie samochodami z Norwegii? Wynikać to może z faktu, iż od 2025 r. planowany jest zakaz rejestracji w Norwegii samochodów o napędzie spalinowym.…

Czynności kontrolowanego w toku kontroli celno-skarbowej

Wstęp Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu. Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Celem kontroli…

Jedno postępowanie i jedna decyzja w sprawie należności celnych i podatkowych

Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 802) do Prawa celnego został dodany, obowiązujący od dnia 1 czerwca 2021 r. przepis art. 73d o treści: Naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi jedno postępowanie w sprawie należności celnych przywozowych, podatku od…

Mienie przesiedleńcze

Pamiętać trzeba, że przepisy prawa celnego z zakresu zwolnień celnych odnoszą się do towarów przywożonych z państw trzecich, czyli spoza UE na terytorium UE. Pojęcie mienia przesiedleńczego na gruncie przepisów celnych dotyczy więc zasadniczo obywateli polskich powracających po czasowym zamieszkaniu w państwie trzecim oraz obywateli państw trzecich przenoszących swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Innymi…

Umowa UE – Ukraina (DCFTA)

Stosunki celne między UE i Ukrainą reguluje tymczasowo układ o stowarzyszeniu – od 11/2014, którego elementem jest pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu (DCFTA, stosowana od 1/2016). Zasadniczym jej zadaniem jest obniżenie cła, które stanowią barierę dla europejskich przedsiębiorstw eksportujących towary na terytorium Ukrainy. Ponadto umowa zwiększa skuteczność procedur celnych oraz systematycznie zbliża procedury…

Akcyza od samochodu osobowego

Przedmiot opodatkowania “Akcyza od samochodu osobowego” – na wstępie należy zauważyć, że temat niniejszego artykułu zawiera błąd i to fundamentalny. Stwierdzenie to bowiem jest sporym uproszczeniem i w mojej opinii powinniśmy go unikać, ponieważ wprowadza osoby zainteresowane w błąd co do przedmiotu opodatkowania. Rozważmy więc na początku co stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą z…

Sprzedaż wysyłkowa a wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

1. Stan prawny obowiązujący przed dniem 1 lipca 2021 r. Sprzedaż wysyłkowa na gruncie ustawy o VAT zgodnie z art. 2 pkt 23 należy rozumieć jako dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest…

TAX FREE – zmiany od 2022

Na PUESC dostępna jest usługa rejestracji przedsiębiorcy zapewniającego obsługę podróżnych w zakresie TAX FREE. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i obsługujesz lub zamierzasz obsługiwać klientów w procedurze TAX FREE, musisz dokonać rejestracji na PUESC do 31 grudnia 2021 roku, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku usługi z zakresu TAX FREE będą już dostępne tylko na PUESC. Procedura TAX…

AEO – upoważniony przedsiębiorca

CZĘŚĆ I: WSTĘP Podstawa prawnaZgodnie z art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (UKC)1 przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii i spełniający kryteria określone w art. 39 UKC może złożyć wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy.Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje…

AEO – wpis do rejestru

Wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO można złożyć tylko na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy Co musisz przygotować numer EORI podmiotuuprawnienia na PUESC – powiąż się z podmiotem lub zmień dane powiązania jeżeli jesteś już powiązany z podmiotem; wybierz uprawnienia do usługi e-AEO tj.:złożenie wniosku e-AEOzarządzanie wnioskiem AEOzarządzanie pozwoleniem e-AEOkwestionariusz samooceny przedsiębiorcy ze strony…

PUESC – Rejestracja podmiotu i reprezentacji

Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu Jeżeli założyłeś konto na PUESC i chcesz reprezentować firmę musisz ją zarejestrować na PUESC, a jeżeli firma jest już zarejestrowana, sprawdzić czy jej dane są aktualne (przypominamy – nie chodzi tutaj o rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej)…

PUESC – Informacje ogólne

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową (KAS) i klientami KAS, którzy: są zobowiązani do wykonywania obowiązków celnych oraz podatkowych,uczestniczą w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej,przemieszczają wyroby akcyzowe,rejestrują, uzupełniają i aktualizują zgłoszenia przewozu towarów,uczestniczą w obrocie paliwami opałowymi. Wymiana informacji przez PUESC odbywa się…

PUESC – Rejestracja Osoby Fizycznej

Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku jak założyć konto na portalu PUESC jako osoba fizyczna i uzyskać unikatowy numer ID SISC, który będzie konieczny w komunikacji z organami celnymi za pośrednictwem PUESC. W razie pytań proszę o kontakt z naszą kancelaria – prowadzimy pełne wsparcie oraz obsługę podmiotów na PUESC w tym rejestrację oraz zgłoszenia/zamknięcia…

e-commerce: istota zmian

Od 1 lipca 2021 r. do ustawy o VAT wprowadzony został tzw. pakiet e-commerce, tj. szereg rozwiązań unijnych dotyczących sprzedaży towarów za pośrednictwem różnego rodzaju platform sprzedaży. Nowelizacja dotyczy implementacji do polskiego ustawodawstwa rozwiązań unijnych w sprawie sprzedaży towarów na odległość i obejmuje istotne zmiany w zasadach rozliczeń podatkowych firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową, sklepów…

Spedytor – prawa i obowiązki

Spedytor (ang. forwarder) to osoba fizyczna lub prawna, która zawodowo, za odpowiednie wynagrodzenie zajmuje się przemieszczaniem towarów oraz czynnościami z tym związanymi (przeładunek, przewóz, składowanie, pakowanie, ubezpieczenie, dystrybucja i inne). Spedytor jako pośrednik transportowy oddaje i/lub odbiera towar od przewoźnika. Spedytor jest rzecznikiem interesu ładunku, nie zaś żadnej ze stron. Jego zadaniem jest minimalizacja całkowitych…