Koszty sprowadzenia samochodu z Norwegii

Like Don't move Unlike
 
38

Koncepcja importu pojazdów z Norwegii jest coraz częściej poruszana w kontekście planowanego od 2025r. zakazu rejestracji w Norwegii samochodów o napędzie spalinowym. Z dużym prawdopodobieństwem wygeneruje to podaż spalinowych samochodów osobowych, której nie zaspokoi lokalny popyt z racji braku faktycznej możliwości użytkowania takich pojazdów na terenie Norwegii. W konsekwencji może się okazać, że sprowadzenie samochodu z Norwegii do Polski, w tym okresie przejściowym, będzie szczególnie opłacalne finansowo. Poniższy artykuł traktuje o formalno-prawnej stronie sprowadzenia samochodu osobowego z Norwegii do Polski wraz z wyszczególnieniem kosztów tej operacji.

Na początek kwestie fundamentalne – Norwegia, a będąc precyzyjnym – Królestwo Norwegii, jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nie należy jednak do Unii Europejskiej. Determinuje to konieczność przeprowadzenia odprawy celnej.

Cło na samochody osobowe sprowadzane na teren unii celnej UE wynosi erga omnes: 10%.

Warto jednak pamiętać o tym, że istnieje specjalne Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym między Norwegią, Islandią i Liechtensteinem a Unią Europejską. W świetle jego przepisów między wymienionymi krajami istnieje tzw. strefa wolnego handlu, która umożliwia swobodną wymianę towarów, z pewnymi wyjątkami – nie mają one jednak w przedmiocie artykułu znaczenia. Przy właściwym udokumentowaniu pochodzenia towaru można zastosować preferencyjną stawkę cła – 0%. Dodatkowo, jeżeli wartość dóbr nie przekracza 6000 NOK i jeśli dobra są przeznaczone na użytek własny możemy zastosować zwolnienie z opłat celnych, rzadko zwolnienie te ma jednak znaczenie dla importu samochodów osobowych. Być może informacja ta okaże się pomocna przy chęci importu osprzętu samochodowego jak np. przyczepka lub bagażnik dachowy. Przy pobycie w Norwegii poniżej 24h, kwota 6000 NOK zmniejsza się o połowę do 3000 NOK.

Wartość celna towaru:

Uwagi wymaga właściwe zrozumienie wartości celnej towaru, która jest podstawą do obliczenia należnego cła i podatków. Do celów stosowania wspólnej taryfy celnej oraz środków pozataryfowych, ustanowionych w przepisach unijnych regulujących określone dziedziny wymiany towarowej, wartość celna towarów określana jest zgodnie z przepisami art. 70 i 74. Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). Prawodawca unijny rozróżnił 6 metod obliczania wartości celnej, metody te są stosowane hierarchicznie:

metoda wartości transakcyjnej,

 • metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych,
 • metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych,
 • metoda dedukcyjna,
 • metoda wartości kalkulowanej,
 • metoda ostatniej szansy.

Żadna z powyższych metod nie pozwala przełożyć wprost ceny z umowy sprzedaży/faktury lub wartości rynkowej pojazdu na wartość będącą podstawa do obliczenia ceł. Generalnie uznać można, że wartością celną towaru jest suma wartości kosztów poniesionych w postaci zakupu towaru oraz wartości jakie poniosło się na zakup oraz dostarczenie towaru do granicy unii celnej, przy uwzględnieniu kodeksowych wyłączeń.  W prawidłowym ustaleniu wartości celnej, jak i kompleksowej obsłudze importu,  może pomóc nasza agencja celna – zapraszam do kontaktu.

Akcyza

W stosunku do samochodów osobowych, podobnie jak w przypadku wyrobów akcyzowych, obowiązuje zasada jednofazowości opodatkowania. Akcyza pobierana jest na jednym szczeblu obrotu – jeżeli akcyza została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości w związku np. z importem samochodu, to nie powstanie obowiązek zapłaty akcyzy z tytułu sprzedaży samochodu.

Stawka wynosi:

 • 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych;
 • 9,3 % podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych:
 • o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych, stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;
 • 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej;
 • 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.

Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest:

 • kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego;
 • kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy – w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy;
 • wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło.

Ponad powyższe, w przypadku samochodu osobowego, wobec którego mają zastosowanie przepisy dotyczące procedury uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. Natomiast podstawą opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego objętego procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby samochód ten był objęty procedurą dopuszczenia do obrotu. Podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje również prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochód jest importowany.

Szerzej temat akcyzy został poruszony na naszym blogu w artykule: Akcyza od samochodu osobowego.

Mienie przesiedleńcze

Stosownie do art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, zwolnienie ograniczone jest do mienia osobistego, które:

 • z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, który opuściła;
 • jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Ponadto państwa członkowskie mogą uzależnić zwolnienie takiego mienia od poniesienia w kraju pochodzenia, bądź w kraju opuszczanym opłat celnych lub skarbowych, którym takie mienie zwykle podlega.

Analizując brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że zwolnieniem z konieczności zapłaty należności celnych przywozowych może być objęte wyłącznie takie mienie osobiste osoby przesiedlającej się z państwa trzeciego, w stosunku do którego spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

– mienie to (dotyczy to towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji) znajdowało się w posiadaniu osoby przenoszącej swoje miejsce zamieszkania (osoby zainteresowanej);

– mienie to było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania w państwie trzecim przez co najmniej sześć miesięcy;

– mienie to jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Zwolnienie rzeczy przywożonych w ramach tzw. mienia przesiedlenia udzielane jest pod warunkiem ich nieodstępowania przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia do obrotu, a w przypadku naruszenia tego warunku powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia oraz według rodzaju rzeczy i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez organ celny.

Więcej na temat mienia przesiedleńczego można przeczytać w artykule: Mienie przesiedleńcze

VAT od importu samochodu

Zasadą jest, że samochód osobowy pochodzący z kraju trzeciego po przekroczeniu granicy UE stanowi import towarów i zgodnie z obowiązującym prawem powoduje konieczność rozliczenia podatku VAT. Podstawą do jego naliczenia jest zgłoszenie celne. Istotne jest, że podstawę do opodatkowania stanowią łącznie:

 • wartość celna towaru – od której naliczane jest cło,
 • należne cło,
 • podatek akcyzowy.

Ponad powyższe podstawa opodatkowania obejmuje elementy, które nie zostały do niej włączone, czyli prowizje, koszty opakowania, transportu i koszty ubezpieczenia, które zostały poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraj.

Polska stawka VAT na samochody osobowe to 23%. Wracając do podstaw unii celnej, nie jest ważne w jakim kraju zostanie samochód zgłoszony jako import towarów dla skuteczności zmiany jego statusu z nieunijnego na unijny oraz wartości cła. Element ten ma jednak znaczenie dla stawki VAT. Dla przykładu w Niemczech stawka ta wynosi 19%. Kraj dokonania importu rozważyć w kontekście potencjalnych oszczędności jeśli samochód ma trafić na potrzeby osoby fizycznej nie będącej aktywnym podatnikiem VAT lub do czynnego podatnika VAT ale jako samochód bez prawa do pełnego podliczenia VAT, tj. jako pojazd używany w sposób mieszany – 50% VAT.

Opłaty rejestracyjne

Opłaty rejestracyjne to ostatni element kosztowy, z którym spotkamy się podczas rejestracji pojazdu w kraju. Dla przykładu Urząd Miasta Tychy – Wydział Komunikacji prezentuje następujące opłaty rejestracyjne:

 • Dowód rejestracyjny: 54,00
 • Komplet nalepek legalizacyjnych: 12,50
 • Nalepka kontrolna na szybę pojazdu: 18,50
 • Pozwolenie czasowe: 13,50
 • Komplet nalepek legalizacyjnych na tablice tymczasowe (za wydanie jednej nalepki na tablice tymczasowe pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty): 13,50
 • Tablice rejestracyjne samochodowe: 80,00
 • Tablice rejestracyjne motocyklowe: 40,00
 • Tablice rejestracyjne motorowerowe: 30,00
 • Tablice rejestracyjne indywidualne: 1 000,00
 • Tablice rejestracyjne dla zabytkowych pojazdów samochodowych: 100,00
 • Tablice rejestracyjne dla zabytkowych motocykli: 50,00
 • Tablice czasowe dla pojazdów samochodowych: 30,00
 • Tablice czasowe dla motocykli: 12,00
 • Tablice czasowe dla motorowerów: 12,00
 • Karty pojazdu (pierwsza rejestracja pojazdu, wtórnik karty pojazdu): 75,00
 • Opłata ewidencyjna (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne, nalepki legalizacyjne, karta pojazdu): 0,50


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty Agencji Celnej OCLIJ SIĘ, prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 720 801 054,
 • e-mail: kancelaria@oclijsie.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.


Autor

Adrian Stochmal

Agent celny (numer wpisu 017886), ekonomista, manager, wspólnik agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek zarządu w spółce z branży energetycznej, właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa przedmiotów w zakresie prawa celnego. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w przedmiocie agent celny. Trener w zakresie prawa celnego i podatkowego.

10 comments

 1. Wsztstko jasno opisane, a jak wyglądają przepisy odnośnie sprowadzenia auta do Polski na mienie przesiedleńcze i jeśli jest on na zielonych tablicach rejestracyjnych tak zwany Varebil

  1. Uważam, że pojazd z zielonymi tablicami rejestracyjnymi, jeśli spełnia warunki mienia przesiedlenia zarówno w NO i PL to może być zwolniony z należności celno-podatkowych.

 2. Dziękuję za informacje, Mieszkam i pracuję w Norwegii, w Polsce jestem właścicielem mieszkania i przebywam 3-4 miesiące w roku ze względu na sytuację rodzinną, Chcę przenieść swój samochód do Polski (Avensis z 2008) i tam zarejestrować żeby go tam używać , Czy mogę skorzystać z prawa do mienia przesiedlenczego?

  1. Niestety nie Pani Krystyno, mienie przesiedleńcze przysługuje w sytuacji trwałego przeniesienia swojego miejsca bytowania do Polski. Z Pani opisu wynika, że pozostanie Pani nadal rezydentką Norwegii.

 3. Wszystko jasne w przypadku samochodu , ale byłbym zainteresowany sprowadzeniem motocykla z Norwegii. Ciekawy jestem ile cła trzeba będzie zapłacić i czy będę musiał płacić akcyzę,zważywższy , że sprowadzając motocykl z UE jako takiej płacić nie trzeba.

  1. Prawo akcyzowe jest polskim wewnętrznym aktem normatywnym – nie rozróżnia tego czy dochodzi do przemieszczenia do Polski z UE czy z poza UE. Cło co do zasady powinno byc naliczone przy imporcie motocykla – jest szereg zwolnień w tym z racji na unijne pochodzenie motocykla lub limit kwotowy. By sprawę rozpatrzyć proponuje kontakt z nasza kancelaria.
   Pozdrawiam

 4. Artykuł bardzo pomocny jednak brak w nim infromacji odnośnie samochodów elektrychnych. Bardzo proszę o informacje ondośnie opłat w przypadku sprowadzenia samochodu elektrycznego (używanego). Dodatkowo przeglądając rożne portale o tematyce sprowadzania aut z zagranicy zauważyłem pewną rozbieżność odnoszącą się wartości dóbr (w tym samochodu) zwolnioiną z cła wynoszącą do 6000 … i tu moje pytanie jest to 6000 NOK czy EURO … bo spotkałem się z taką i taką wersją.
  Pozdrawiam

 5. Spotkałem się z informacją, że gdy auto kupione jest od osoby fizycznej na podstawie umowy to nie trzeba płacić 23% VAT. Czy to prawda?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *