Samochód elektryczny z Norwegii

Like Don't move Unlike
 
16

Wiele osób zadaje sobie pytanie jakie koszty należy ponieść przy sprowadzeniu pojazdu z Norwegii, czyli spoza Unii Europejskiej. Z jakimi kosztami należy się liczyć i czy takie przedsięwzięcie jest opłacalne? Skąd takie zainteresowanie samochodami z Norwegii? Wynikać to może z faktu, iż od 2025 r. planowany jest zakaz rejestracji w Norwegii samochodów o napędzie spalinowym. Kolejną kwestią jest duże zainteresowanie pojazdami elektrycznymi, które przy sprowadzeniu – biorąc nawet pod uwagę koszty sprowadzenia – finalnie są tańsze niż kupione w Polsce.

Pamiętać należy, iż istnieje specjalne Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym między Norwegią, Islandią i Lichtensteinem a Unią Europejską. W świetle jego przepisów między wymienionymi krajami istnieje tzw. strefa wolnego handlu, która umożliwia swobodną wymianę towarów.

Podstawą do obliczenia należnego cła i podatków jest wartość celna towarów.

Wartość celna to wartość towaru wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi. Jest ona podstawą do wyliczania należności celnych i podatkowych przy przywozie towarów spoza Unii Europejskiej. Wartość celna jest stosowana do celów wspólnej taryfy celnej oraz środków pozataryfowych ustanowionych w przepisach unijnych.

Na obszarze Unii Europejskiej obowiązuje wspólna taryfa celna dla wszystkich państw członkowskich, która w większości zawiera stawki wyrażone procentowo w stosunku do wartości celnej towarów (stawki ad valorem). Zatem, prawidłowe ustalenie wartości celnej jest bardzo istotne, gdyż ma bezpośredni wpływ na określenie należności przywozowych większości towarów importowanych na obszar Unii Europejskiej.

Zasadniczo wartość celna towaru to suma wartości kosztów poniesionych w postaci zakupu towaru oraz wartości jakie poniosło się na zakup oraz dostarczenie towaru do granicy unii celnej, przy uwzględnieniu kodeksowych wyłączeń.

Cło na samochody osobowe sprowadzane na teren unii celnej UE wynosi erga omnes: 10%.

Zgodnie z art. 109a ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny. Jako pojazd elektryczny należy rozumieć pojazd samochodowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h z wyłączeniem ciągnika rolniczego, który wykorzystuje do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Ustawodawca przedstawił procedury związane ze zwolnieniem pojazdu z akcyzy. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej, że jest to pojazd elektryczny.

W sytuacji, gdy ma miejsce sprzedaż pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju sprzedawca jest zobowiązany do przedłożenia nabywcy zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy. W przypadku, gdy sprzedaży pojazdu elektrycznego dokonuje podmiot prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych, może on przekazać nabywcy kopię zaświadczenia o zwolnieniu pojazdu z akcyzy. Jednakże na kopii zaświadczenia powinna znajdować się adnotacja, że podmiot zbywający posiada jego oryginał.

Jeżeli samochód z Norwegii przekroczy granicę Unii Europejskiej na terenie Polski operacja taka stanowiąca import towarów pociągnie za sobą konieczność rozliczenia VAT. Zostaje on naliczony przez urząd celny na podstawie zgłoszenia celnego. Podstawą naliczenia VAT w przypadku samochodów z Norwegii jest:

  • wartość celna samochodu (podstawa naliczenia cła),
  • należne cło.

Ponadto, podstawa opodatkowania obejmuje elementy, które nie zostały do niej włączone, czyli prowizje, koszty opakowania, transportu i koszty ubezpieczenia, które zostały poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Za pierwsze miejsce przeznaczenia uznaje się miejsce wymienione w dokumencie przywozowym lub innym dokumencie stanowiącym podstawę importu. Stawka VAT od importowanego samochodu wynosi w Polsce 23%.

W szerszym kontekście temat sprowadzenie samochodu z Norwegii został poruszony na naszym blogu.

W prawidłowym ustaleniu wartości celnej, jak i kompleksowej obsłudze importu,  może pomóc nasza agencja celna – zapraszamy do kontaktu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty Agencji Celnej OCLIJ SIĘ prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 720 801 054,
  • e-mail: kancelaria@oclijsie.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *