TAX FREE – zmiany od 2022

Like Don't move Unlike
 
6

Na PUESC dostępna jest usługa rejestracji przedsiębiorcy zapewniającego obsługę podróżnych w zakresie TAX FREE. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i obsługujesz lub zamierzasz obsługiwać klientów w procedurze TAX FREE, musisz dokonać rejestracji na PUESC do 31 grudnia 2021 roku, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku usługi z zakresu TAX FREE będą już dostępne tylko na PUESC.

Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE. Zwrot może nastąpić w przypadku podróżnego, który:

 • kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,
 • otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument Tax Free,
 • wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie tego faktu przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów poza Polskę/UE potwierdzany jest pieczęcią POLSKA – CŁO. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym. będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Obecnie trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r. Możliwość rejestracji na platformie PUESC została uruchomiona 1 lipca 2021 r. i przedsiębiorcy mają na nią pół roku.

Od 1 stycznia 2022 roku podróżny będzie mógł otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

 • sprzedawca wystawi, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, elektroniczny dokument TAX FREE,
 • podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej,
 • funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość,
 • podróżny przedstawi potwierdzony wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE sprzedawcy – w przypadku gdy podróżny opuszcza Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

Podatek VAT można zwrócić, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

Usługa dotyczy rejestracji danych firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE od 2022 roku.

W okresie do 31 grudnia 2021 roku:

 • korzystanie z procedury TAX FREE odbywa się wg dotychczasowych zasad – usługi dostępne są na stronie granica.gov.pl,
 • musisz zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku,
 • o rozpoczęciu sprzedaży w TAX FREE w 2021 roku nadal masz obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2022 roku rejestracja na PUESC zastąpi obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu sprzedaży w procedurze TAX FREE.

Aby zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE musisz uprzednio:

 • zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • zgłosić miejsca sprzedaży do tej ewidencji/rejestru,
 • posiadać w każdym miejscu sprzedaży co najmniej jedną kasę fiskalną online.

Przygotujesz firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku wypełniając odpowiednie formularze na PUESC.

KROK 1

Przejdź do ustawień TAX FREE na stronie głównej PUESC:

 • wybierz formularz TAXFREE-PRZ (0) Zarządzanie profilem przedsiębiorcy obowiązuje od 01.07.2021 [TAXFREE],
 • otrzymasz dostęp do sekcji „Ustawienia TAX FREE”, gdzie wprowadzisz wymagane informacje.

KROK 2

Wybierz miejsca sprzedaży i przypisz im kasy fiskalne. W zakładce „Miejsca sprzedaży” wybierz miejsca spośród miejsc prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszonych do CEIDG lub do KRS. Zaznacz pola typu checkbox przy wybranych miejscach sprzedaży, w których będzie prowadzona sprzedaż w procedurze TAX FREE oraz dokonywany będzie zwrot podatku VAT. Każde zaznaczenie spowoduje dopisanie tego miejsca do profilu sprzedawcy

Wybierz zakładkę „Kasy fiskalne”. Możesz przypisać tylko kasy fiskalne online!

Wybierz miejsce sprzedaży i dostępne kasy fiskalne w tym miejscu sprzedaży, a następnie kliknij przycisk

Jeżeli chcesz odłączyć kasę od miejsca sprzedaży w procedurze TAX FREE kliknij na przycisk z numerem kasy.

KROK 3

Dodaj pracowników i przydziel im role

Uwaga! Jest to krok nieobowiązkowy. Możesz obsługiwać w systemie procedurę TAX FREE samodzielnie – posiadasz w systemie pełne uprawnienia, nie musisz dodawać siebie jako pracownika.

 • Wybierz zakładkę „Pracownicy”
 • Kliknij przycisk „Dodaj”.
 • Wpisz IDSISC lub PESEL pracownika, jego imię i nazwisko.

Pamiętaj! Pracownik musi mieć założone konto na PUESC. Wystarczy, że będzie to konto z podstawowym zakresem uprawnień.

Wybierz pracownikowi role w systemie:

 • Sprzedaż towarów – funkcjonalność obejmuje wystawienie i zatwierdzenie dokumentu TAX FREE oraz zapisanie dokumentu TAX FREE w uzgodnionym z podróżnym formacie pdf lub xml
 • Zwrot podatku w gotówce – funkcjonalność obejmuje wyszukanie dokumentu TAX FREE w celu ustalenia jego statusu oraz uzupełnienie w Ewidencji dokumentów TAX FREE daty zwrotu podatku i kwoty zwrotu podatku w formie gotówkowej
 • Zwrot podatku VAT bezgotówkowo – funkcjonalność obejmuje wyszukanie dokumentu TAX FREE w celu ustalenia jego statusu oraz uzupełnienie w Ewidencji dokumentów TAX FREE daty zwrotu podatku i kwoty zwrotu podatku w formie bezgotówkowej.
 • Zwrot podatku VAT wywóz przez obce przejście graniczne – funkcjonalność obejmuje:
  • wyszukanie dokumentu TAX FREE
  • wpisanie w Ewidencji dokumentów TAX FREE:
   • daty zwrotu podatku
   • kwoty zwrotu podatku, państwa członkowskiego UE, z którego terytorium nastąpił wywóz towarów poza obszar Wspólnoty
   • daty potwierdzenia wywozu towaru z dokumentu TAX FREE przez organ celny innego państwa członkowskiego UE
   • statusu potwierdzenia dokonanego przez urząd celny kraju wywozu

Potwierdź operację za pomocą przycisku „Zapisz

Jeżeli pracownik nie posiada konta na PUESC, to jego dodanie nie będzie możliwe.

Możesz zmienić uprawnienia dodanego pracownika korzystając z przycisku „Edytuj”

Możesz usunąć dane pracownika korzystając z przycisku „Usuń”.

KROK 4

Zadeklaruj, czy masz umowę z firmą, która zwraca podatek VAT w twoim imieniu

Uwaga! Dotyczy tylko firm, które mają podpisaną umowę z firmą pośredniczącą w zwrocie podatku VAT

 • Określ, czy będziesz korzystał z usług firm pośredniczących, które zwracają podatek VAT w twoim imieniu.
 • Jeżeli deklarujesz, że będziesz korzystał z firm pośredniczących w zwrocie podatku VAT w twoim imieniu, zaznacz te podmioty z listy wymienionych.

Warto wiedzieć

 • Czy sprzedawca ma obowiązek wydać podróżnemu wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE po dokonaniu sprzedaży?

Nie ma obowiązku drukowania za każdym razem elektronicznego dokumentu TAX FREE. Sprzedawca wydaje elektroniczny dokument TAX FREE za zgodą i w formie uzgodnionej z podróżnym. W zależności od żądania podróżnego, sprzedawca drukuje elektroniczny dokument TAX FREE albo przesyła go na adres e-mail lub aplikację podróżnego.

 • Czy podmiot pośredniczący, z którym mam zawartą umowę o zwrot podatku, będzie widział w systemie TAX FREE wszystkie wystawione przeze mnie dokumenty TAX FREE?

Sprzedawca podczas wystawiania dokumentu TAX FREE będzie każdorazowo wskazywał, czy dany dokument ma być rozliczony przez podmiot pośredniczący. Podmiot pośredniczący będzie miał zatem dostęp tylko do wskazanych (oznaczonych) przez sprzedawcę dokumentów TAX FREE.

 • Jaki dokument będzie stanowił podstawę do dokonania zwrotu podatku VAT  w przypadku, gdy podróżny opuści terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Polski)?

W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Polski), podstawą do dokonania zwrotu podatku jest wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE, potwierdzony przez właściwy organ celny kraju, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.

 • Czy podczas procedury rejestracji na PUESC konieczne jest podanie wszystkich numerów unikatowych kas rejestrujących, na których będzie prowadzona sprzedaż w systemie TAX FREE (dla niektórych podatników to tysiące urządzeń i tysiące numerów)?

Numery unikatowe kas rejestrujących są automatycznie pobierane z rejestrów (systemów), do których zostały wcześniej zgłoszone. Do skonfigurowania konta na PUESC wymagane jest tylko przyporządkowanie numerów unikatowych kas rejestrujących do miejsc sprzedaży, w których prowadzona jest sprzedaż w procedurze TAX FREE. • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawa do dokonania zwrotu podatku podróżnym
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.
 • www.puesc.gov.pl

Autor

Aldona Stochmal

Agent celny (numer wpisu 017887), prezes zarządu agencji celnej OCLIJ SIĘ, absolwentka studiów magisterskich na wydziale nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa celnego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji w obszarze obrotu towarowego produktami energetycznymi w największym europejskim porcie morskim położonym w Rotterdamie (NL). Specjalizuje się w obsłudze podmiotów anglojęzycznych. Posiada kwalifikacje metodyczne w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu szkoleń grupowych oraz indywidualnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *