Umowa UE – Ukraina (DCFTA)

Like Don't move Unlike
 
5

Stosunki celne między UE i Ukrainą reguluje tymczasowo układ o stowarzyszeniu – od 11/2014, którego elementem jest pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu (DCFTA, stosowana od 1/2016). Zasadniczym jej zadaniem jest obniżenie cła, które stanowią barierę dla europejskich przedsiębiorstw eksportujących towary na terytorium Ukrainy. Ponadto umowa zwiększa skuteczność procedur celnych oraz systematycznie zbliża procedury ukraińskie do przepisów i zasad panujących na terenie UE. Pełny tekst umowy można przeczytać TU

Wartym zaznaczenia jest fakt, że UE stanowi jednego z największych partnerów handlowych Ukrainy.

Taryfy celne


Umowy handlowe zasadniczo mają skutkować korzyściami dla ich sygnatariuszy, zwiększają konkurencyjność poprzez zniesienie znacznej ilości taryf celnych. Analizując sytuację UE-UA, zostało zniesione odpowiednio 98,1% i 99,1 % taryf celnych. W przypadku kilku towarów Unia Europejska nadal stopniowo eliminuje cła w następujących okresach przejściowych:

Dla towarów przemysłowych:
• nawozy – 2023 r.
• artykuły z aluminium – 2023 r.
• samochody i większość pojazdów silnikowych – 2023 r.

Cła przywozowe na większość towarów rolnych przywożonych do UE zostały obniżone do zera w 2016 r. Kontyngenty taryfowe mają zastosowanie do pozostałych towarów rolnych, które nie zostały zliberalizowane. Zarządzanie tymi kontyngentami odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” lub na podstawie pozwoleń na przywóz. Wykaz wszystkich kontyngentów taryfowych dla UE i Ukrainy znajduje się w wyszukiwarce ISZTAR


Ukraina
Wraz z wejściem w życie układu 49,2 % produktów przemysłowych mogłoby zostać zwolnionych z ceł na Ukrainę. Do 2023 r. udział wywozu z UE zliberalizowanego przez Ukrainę ma wzrosnąć do 96 %. Ta dalsza stopniowa eliminacja ceł dotyczy również minerałów – zniesienie planowane jest do końca 2023r. Ukraiński sektor motoryzacyjny również otwiera się na UE – obecnie korzystamy z okresu przejściowego trwającego do 2026 r., jest to wynikiem negocjacji uzgodnionych na forum WTO w 2008 r. Niemal połowa ukraińskich produktów rolnych została zliberalizowana w momencie wejścia w życie umowy, ale niewielka ich liczba jest objęta okresem przejściowym trwającym do 2023 r.

Oczywiście nie wszystkie należności celne przywozowe na Ukrainie zostaną obniżone do zera.
• do 2026 r. 8,7 % taryf rolno-spożywczych na towary takie jak przetwory mleczne, jaja, cukier, oleje zwierzęce i tłuszcze zostaną objęte ograniczonymi obniżkami liniowymi o 20–60 % – stawka rezydualna zostanie następnie zastosowana.
• w odniesieniu do cukru, mięsa drobiowego i mięsa wieprzowego stosowane będą kontyngenty taryfowe (TRQ) – towary przywożone w ramach wskazanych ilości są wolne od cła


Umowa między UE a Ukrainą zakazuje obu stronom stosowania należności celnych wywozowych.

Rząd Ukrainy zgodził się jednak na stopniowe zniesienie istniejących ceł wywozowych na niektóre towary do 2026 r., w tym na zwierzęta gospodarskie i surowce skórzane, nasiona niektórych rodzajów upraw oleistych i rodzaje metalu.


Przewiduje się specjalny mechanizm środków ochronnych w odniesieniu do wywozu z Ukrainy trwającego do 2031 r. Oznacza to, że Ukraina może nałożyć dodatkową opłatę wywozową na kilka towarów, takich jak surowce, nasiona słonecznika oraz rodzaje metali, stali i miedzi, jeżeli w okresie rocznym łączna wielkość wywozu z Ukrainy do UE przekracza wartość progową.

Reguły pochodzenia

Umowy zasadniczo określają zasady kwalifikacji towaru do preferencyjnego traktowania. Narzędziem, które w znacznym stopniu upraszcza reguły pochodzenia jest interaktywne narzędzie do samooceny reguł pochodzenia (ROSA dostępne w mój asystent handlowy. )


Podstawa prawna: na mocy układu o stowarzyszeniu z Ukrainą stosuje się reguły pochodzenia określone w konwencji PEM ( Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia) (Dz.U. L54 z 26.2.2013, s. 4). Wymogi dotyczące reguł pochodzenia na mocy konwencji PEM są określone w załączniku 2 do dodatku I do konwencji PEM. Reguły te są poddawane przeglądowi, a nowy zestaw alternatywnych reguł pochodzenia ma zastosowanie od połowy 2021 r., w tym przepisy dotyczące kumulacji, zwrotu ceł, tolerancji i zasady niezmienności, które zostaną złagodzone. Celem PEM jest dążenie do stosowania identycznych reguł pochodzenia do celów kumulacji pochodzenia w odniesieniu do towarów będących przedmiotem wymiany handlowej między wszystkimi zainteresowanymi krajami. Ostatecznie konwencja PEM zastąpi sieć około 60 dwustronnych protokołów w sprawie reguł pochodzenia obowiązujących w strefie paneurośródziemnomorskiej.

Wykaz umawiających się stron PEM

Aby towar mógł zostać objęty preferencyjną taryfą celną na mocy konwencji PEM, musi on pochodzić z UE lub Ukrainy. Co natomiast oznacza pochodzenie, otóż towar musi być:
• całkowicie uzyskane w UE lub na Ukrainie, lub
• wytworzone w UE lub na Ukrainie przy użyciu materiałów niepochodzących, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z regułami dotyczącymi konkretnych produktów określonymi konwencji PEM. Należy zwrócić uwagę, że niektóre towary objęte są alternatywnymi przepisami dotyczącymi reguł pochodzenia.

Przykłady głównych rodzajów przepisów dotyczących konkretnych produktów w umowach handlowych UE:
• reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
• zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji powoduje zmianę klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 systemu zharmonizowanego) z masy celulozowej niepochodzącej (system zharmonizowany rozdział 47)
• szczególne operacje – wymagany jest szczególny proces produkcji, na przykład przędzenie włókien do przędzy – takie reguły stosuje się głównie w przemyśle włókienniczym i odzieżowym oraz w sektorze chemicznym.
Wskazówki dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi konkretnych produktów
Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc Ci w przestrzeganiu przepisów dotyczących konkretnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.


Tolerancja


• reguła tolerancji pozwala producentowi na użycie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane przez regułę dotyczącą konkretnych produktów, w odniesieniu do maksymalnie 10 % ceny ex-works produktu.
• tolerancja ta nie może być stosowana w celu przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących konkretnych produktów.
• szczególne tolerancje mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieżowych sklasyfikowanych w działach HS 50–63.


Kumulacja


Konwencja PEM przewiduje dwa sposoby kumulowania pochodzenia
• kumulacja dwustronna – materiały pochodzące z Ukrainy mogą być liczone jako pochodzące z UE (i odwrotnie) w przypadku wykorzystania do produkcji produktu w UE
• kumulacja diagonalna – materiały pochodzące z jednej umawiającej się strony konwencji PEM mogą być liczone jako pochodzące z innej Umawiającej się Strony podczas oceny, czy produkt końcowy jest produktem pochodzącym z preferencyjnego dostępu w przypadku wywozu do trzeciej umawiającej się strony w strefie paneurośródziemnomorskiej – kumulacja diagonalna – kumulacja diagonalna ma zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje umowa handlowa między wszystkimi zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami a tymi państwami, które stosują te same reguły pochodzenia.
Proszę sprawdzić „matrycę” (tabela zawierająca wszystkie obowiązujące umowy z wykorzystaniem konwencji PEM), która określa umawiające się strony, z którymi Ukraina może stosować kumulację diagonalną (w kwietniu 2020 r. wspólnymi partnerami UE i Ukrainy kwalifikującymi się do kumulacji diagonalnej były Islandia, Szwajcaria (w tym Liechtenstein) i Norwegia).

Jak działa kumulacja diagonalna?
Kumulacja diagonalna występuje między kilkoma różnymi krajami, które mają te same reguły pochodzenia i które zawarły między sobą umowy o wolnym handlu. Ma to miejsce wtedy, gdy producent towarów w jednym z tych krajów może przywozić materiały i wykorzystywać je tak, jakby pochodził z własnego kraju. Na przykład zgodnie z konwencją PEM ukraińskie przedsiębiorstwo handlowe, które wytwarza odzież na Ukrainie w celu wywozu do Szwajcarii, może wykorzystywać tkaniny pochodzące z UE do produkcji odzieży i może je traktować jako pochodzące z Ukrainy. Wymóg podwójnego przetworzenia, tj. produkcji tkanin z przędzy (niepochodzącej) i produkcji odzieży, został spełniony, a odzież uważana jest za pochodzącą z Ukrainy w przypadku wywozu do Szwajcarii i w związku z tym będzie korzystać ze swobodnego dostępu do rynku szwajcarskiego.


Inne wymogi
Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w konwencji, takie jak niedostateczna obróbka lub niewystarczająca przetworzenie lub zasada bezpośredniego transportu. Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE na Ukrainę (i odwrotnie) lub przez terytoria Umawiających się Stron, do których ma zastosowanie kumulacja, bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim. Niektóre operacje mogą być prowadzone w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:
• rozładunek
• ponowne załadowanie
• wszelkie inne czynności mające na celu zachowanie produktów w dobrym stanie
Dowody, że warunki te zostały spełnione, dostarcza się organom celnym kraju przywozu poprzez przedstawienie:
• jednolity dokument przewozowy (np. konosament), który obejmuje przejazd z państwa wywozu przez państwo trzecie, przez które towary były przewożone tranzytem;
• świadectwo wydane przez organy celne państwa trzeciego, przez które przewozisz swoje towary
• w przypadku ich braku, jakiekolwiek dokumenty potwierdzające

NA MOCY KONWENCJI PEM W HANDLU MIĘDZY UE A UKRAINĄ NIE JEST MOŻLIWE UZYSKANIE ZWROTU CEŁ

uprzednio zapłaconych za materiały niepochodzące wykorzystane do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Aby skorzystać z taryfy preferencyjnej, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia, jest to oczywiście warunek sine qua non.
Dowodem pochodzenia może być:
• świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED, lub
• deklaracja pochodzenia lub deklaracja pochodzenia EUR-MED
Dowód pochodzenia jest ważny przez okres 4 miesięcy od daty wystawienia.
Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED
• świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiają organy celne kraju wywozu
• eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.


Eksporterzy mogą samooświadczyć, że ich produkt pochodzi z UE lub umawiającej się strony konwencji PEM, przedstawiając deklarację pochodzenia. Deklarację pochodzenia można sporządzić przez:
• upoważnionego eksporter,
• eksportera, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza 6 000 EUR.

Jak sporządzać deklarację pochodzenia?
Eksporter powinien typować, opatrywać pieczęcią lub drukować następującą deklarację na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym identyfikującym produkt:
„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr…) ) oświadczam, że o ile nie wskazano inaczej, produkty te są pochodzenia preferencyjnego…”. Deklarację pochodzenia można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE lub w dowolnym języku urzędowym w strefie PEM, przy czym oświadczenie dotyczące kumulacji powinno zawsze być sporządzone w języku angielskim oraz podpisana odręcznie. Upoważniony eksporter nie podlega temu obowiązkowi, pod warunkiem, że przedstawi swojemu organowi celnemu pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie oświadczenia identyfikujące podmiot zgłaszający.


Weryfikacja pochodzenia
Organy celne mogą oczywiście zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:
• współpraca administracyjna między organami celnymi stron przywozu i wywozu
• kontrole przeprowadzane przez lokalne organy celne – wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera nie są dozwolone
Władze strony dokonującej wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują władze strony dokonującej przywozu o wynikach.


Przepisy i wymogi techniczne

Ciężko sobie wyobrazić zacieśnianie współpracy między stronami umowy handlowej bez harmonizacji prawa zawierającego normy i procedury. W efekcie tego należy spełniać jeden zharmonizowany zestaw wymogów przy wprowadzeniu towarów zarówno na rynek UE jak i Ukrainy. Współpraca stron w zakresie nadzoru rynku i procedur oceny zgodności oznacza, że w przypadku wywozu do UE towarów wysokiego ryzyka, takich jak zbiorniki ciśnieniowe, dźwigi i niektóre maszyny, wymagane jest jedynie przeprowadzenie oceny zgodności przez jednostkę notyfikowaną (laboratoria lub inne jednostki kontrolujące i certyfikujące akredytowane przez rząd Ukrainy).

Jeśli chcesz przywieźć towary z Ukrainy do UE, musisz przejść proces udowodnienia zgodności za pomocą deklaracji zgodności UE podpisanej przez producenta. Po dokonaniu tego producent może umieścić oznakowanie CE na swoich produktach, jeżeli jest to wymagane.
Na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina zawarty zostanie układ w sprawie zgodności, oceny i akceptacji wyrobów przemysłowych (ACCA). Jest to rodzaj umowy o wzajemnym uznawaniu między UE a Ukrainą. Na mocy tego układu UE i Ukraina zezwolą na wprowadzanie do obrotu bez dalszych badań lub procedur zgodności wyrobów przemysłowych wymienionych w załącznikach do ACCA i spełniających wymogi zgodności.Bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt i roślin.
Aby móc płynnie eksportować z Ukrainy lub importować do UE z Ukrainy lub odwrotnie, istnieją pewne przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa roślin i zwierząt między Ukrainą a UE, które należy znać. Układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina zharmonizował wiele przepisów sanitarnych i fitosanitarnych i zakazał stronom wprowadzania nieuzasadnionych barier.
Jeżeli chodzi o choroby zwierząt lub roślin, w tym agrofagi, istnieją procedury uznawania statusu danego regionu jako obszaru wolnego od szkodników. Dotyczy to celów handlowych oraz powiadamiania o ryzyku dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub roślin. W przypadku gdy kraj przywozu musi podjąć środki w celu kontroli poważnego zagrożenia dla zdrowia, układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą umożliwia wprowadzenie tymczasowych środków ograniczających w odniesieniu do przywozu. Są one jednak wdrażane w sposób minimalizujący zakłócenia w handlu między tymi dwoma państwami.


Kontrola SPS na Ukrainie
Rząd przeprowadza trzy rodzaje kontroli granicznej:
1. Kontrola sanitarna i epidemiologiczna
Ma to na celu ochronę kraju przed rozprzestrzenianiem się chorób, a także wdrożenie testów zapewniających zgodność towarów z normami sanitarnymi. Tego rodzaju kontrola jest obowiązkowa i jest sprawowana głównie nad przywożonymi produktami spożywczymi, niektórymi produktami konsumpcyjnymi, a także nad wywozem olejów słonecznikowych. Towary należące do kategorii produktów rolnych nie będą podlegały kontroli sanitarnej i epidemiologicznej.
2. Kontrola weterynaryjna i sanitarna
Kontrola ta ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zwierząt. Kontrola weterynaryjna i sanitarna jest zazwyczaj stosowana w odniesieniu do wywozu, przywozu i tranzytu zwierząt, materiału rozmnożeniowego, produktów biologicznych, materiałów patologicznych, preparatów weterynaryjnych, produktów do pielęgnacji zwierząt, dodatków paszowych, premiksów i produktów zwierzęcych (w tym produktów mięsnych, jaj, mleka, ryb i miodu).
3. Kontrola fitosanitarna
Ten rodzaj kontroli nie tylko zapobiega rozprzestrzenianiu się agrofagów, ale ma również na celu nadzorowanie systemów kwarantanny. Kontrolę fitosanitarną stosuje się w odniesieniu do wywozu, przywozu i tranzytu roślin i produktów roślinnych (w tym produktów spożywczych), opakowań, środków transportu, gleby i innych produktów, które rozprzestrzeniają agrofagi objęte przepisami.


Dokumenty i procedury odprawy celnejW zależności od produktu organy celne mogą zażądać wszystkich lub niektórych z poniższych elementów.
• faktura handlowa (określić szczegółowe wymogi dotyczące jej formy i treści w mójm asystentu handlowym).
• wykaz opakowań
• pozwolenia na przywóz niektórych towarów
• certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi produktów, takimi jak wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, etykietowanie i opakowanie.
• dowód pochodzenia – deklaracja pochodzenia
Dla większej pewności można z wyprzedzeniem złożyć wniosek o wiążącą informację taryfową lub wiążącą informację o pochodzeniu.
Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dokumenty należy przedstawić do odprawy celnej Twojego produktu, można znaleźć w mójm asystentu handlowym.Własność intelektualna i wskaźniki geograficzne


Umowa UE-Ukraina jest zgodna z kilkoma umowami międzynarodowymi, które regulują zarządzanie znakami towarowymi i prawami autorskimi, zapewniając sprawiedliwy i przejrzysty system rejestracji znaków towarowych. W przypadku odrzucenia wniosku przez organ administracji ds. znaków towarowych decyzja musi zostać przekazana wnioskodawcy na piśmie, a uzasadnienie odmowy musi zostać przedstawione. Znak towarowy może zostać cofnięty, jeżeli nie był rzeczywiście używany w ciągu 5 lat na terytorium, na którym został zarejestrowany.

Wzory i patenty
Na mocy umowy UE-Ukraina samodzielnie utworzone wzory, które mają indywidualny charakter, są chronione poprzez ich rejestrację przez okres do 25 lat. Zapewni to Państwu wyłączne prawo do używania wzoru i uniemożliwi osobom trzecim jego używanie, odtworzenie, sprzedaż, import lub eksport.

Oznaczenia geograficzne
Specjalny komitet ds. wskaźników geograficznych ustanowiony na mocy umowy UE-Ukraina będzie monitorował wdrażanie umowy w odniesieniu do własności intelektualnej i składał sprawozdania Komitetowi ds. Handlu.


Znaki towarowe
Wnioski o znak towarowy należy składać w Ukraińskim Instytucie Własności Intelektualnej (Ukraiński PTO), który jest przedsiębiorstwem państwowym.

Proces rejestracji jest następujący:
• jeżeli dokumenty zgłoszeniowe spełniają wymogi, zostaną Państwo powiadomieni o dacie złożenia wniosku.
• przedłożone dokumenty są sprawdzane pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi ukraińskiej ustawy o znakach towarowych – jeżeli wniosek jest zgodny z przepisami, sprawdza się je pod względem merytorycznym.
• badanie merytoryczne – Twój wniosek o znak towarowy jest sprawdzany pod kątem kwalifikowalności do objęcia ochroną zgodnie z prawem ukraińskim i prowadzi się poszukiwania tożsamości i podobieństwa


Oznaczenie geograficzne
Po pierwsze, aby zarejestrować się w celu rejestracji oznaczenia geograficznego na Ukrainie, należy złożyć wniosek w języku ukraińskim. Dokumenty można składać w języku obcym i przesłać tłumaczenie na język ukraiński nie później niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. Po otrzymaniu wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zostaną one ocenione przez Ukraiński Instytut Własności Intelektualnej.


Kto może założyć przedsiębiorstwo na Ukrainie?


Przedsiębiorcą:

Umowa między UE a Ukrainą, umożliwia zakładanie lub nabywanie oddziałów przedsiębiorstwa lub biur przedstawicielskich w jednym z tych krajów.


Osoba fizyczna:

Umowa UE-Ukraina, daje możliwość założenia działalności gospodarczej poprzez samozatrudnienie lub przedsiębiorstwa.


Transgraniczne świadczenie usług
Podmioty lub osoby zainteresowane transgranicznym świadczeniem usług, mogą świadczyć usługi na Ukrainie (i vice versa) na takich samych warunkach jak obywatele Ukrainy. Zastosowanie mają następujące wyjątki:
• sektory takie jak usługi notarialne, własność lasów lub kierujące instytucjami edukacyjnymi, w przypadku których rząd Ukrainy wymaga, aby usługodawca posiadał obywatelstwo ukraińskie lub usługi pocztowe, w przypadku których usługodawca musi uzyskać zezwolenie
• sektory całkowicie wyłączone z porozumienia, np. usługi audiowizualne, krajowy kabotaż morski oraz usługi krajowego i międzynarodowego transportu lotniczego – art. 92 umowy UE-Ukraina zawiera wykaz tych konkretnych usług
Załącznik XVI-E zawiera pozytywny wykaz sektorów usług, w których można prowadzić transgraniczny handel usługami. Lista ta wymienia wszystkie sektory, w których można prowadzić handel. W związku z tym każdy sektor usług, który nie figuruje w wykazie, ma ograniczenia. Więcej informacji na temat wykazu sektorów usług, w których masz dostęp do rynku, znajduje się w załączniku XIV-E do umowy UE-Ukraina.

Pobyty czasowe


Zgodnie z umową UE-Ukraina możesz tymczasowo przenieść się na Ukrainę, aby pracować jako absolwent odbywający staż, sprzedawca biznesowy lub jako jeden z kluczowych pracowników przedsiębiorstwa w tym kraju. Na przykład jeśli jesteś członkiem personelu wyższego szczebla odpowiedzialnym za założenie lub prowadzenie zakładu.
Okresy tymczasowego pobytu są następujące:
• pracownik przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa (personel kluczowy przedsiębiorstwa na Ukrainie (lub w UE) lub absolwenci odbywający staż) – do 3 lat
• wizytujący biznes (np. podróżujący w celu założenia działalności gospodarczej na Ukrainie (lub w UE) lub sprzedawca biznesowy) – do 90 dni w dowolnym okresie 12 miesięcy
• absolwenci odbywający staż, którzy nie są pracownikami przenoszonymi wewnątrz przedsiębiorstwa – do 1 roku
Jeśli jesteś usługodawcą umownym, umowa między UE a Ukrainą stwarza również możliwości dla Ciebie w określonych sektorach w jednym z tych krajów. W związku z tym musi Pan jednak:
• tymczasowo świadczyć daną usługę jako pracownik jednostki, która uzyskała umowę o świadczenie usług nieprzekraczającą jednego roku
• posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym oferujesz usługi kontraktowe
• posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub kwalifikacje potwierdzające wiedzę na równoważnym poziomie i odpowiednie kwalifikacje zawodowe
Kontakty dotyczące wymogów technicznych, sanitarnych i fitosanitarnych

Ukraiński Ośrodek Naukowo-Badawczy i Szkoleniowy ds. Certyfikacji, Norm i Jakości 2 ul. Svyatoshinskaya, 03115 Kijów, Ukraina
Tel.: +380 44452-3396
Tel. i faks: +380 44452-6907
E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com
Strona internetowa: http://uas.org.ua

Państwowa inspekcja bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów

174 Antonovycha Street, 03680 Kijów, Ukraina
Tel.: +380 44528-9244
Strona internetowa: http://www.consumer.gov.ua/

Państwowa Służba Regulacyjna

Ukrainy 9/11 Arsenalna ul. Arsenalna, 01011 Kijów, Ukraina
Tel.: +380 44254-5673
Faks: +380 44254-4393
E-mail: inform@dkrp.gov.ua
Strona internetowa: http://www.drs.gov.ua

Departament Przepisów Technicznych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kijów, Ukraina
Tel.: +380 44528-8564
Faks: +380 44528-9014
E-mail: dtr@me.gov.ua
Strona internetowa: http://www.me.gov.ua

Ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa i Żywności

24 Street Khreshchatyk, 01001 Kijów, Ukraina
Dane kontaktowe w przypadku odwołań obywateli:
Tel.: +380 44279-8474
E-mail: zvg@minagro.gov.ua


Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kijów, Ukraina
Tel.: +380 44253-9394
Faks: +380 44253-6371
E-mail: meconomy@me.gov.ua


Ukraińskie Ministerstwo Opieki Zdrowotnej Publiczne biuro przyjmowania


41 Jaroslavska Street, 04071 Kijów, Ukraina
Tel.: +380 44425-0526


Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych

35 Wasilja Łipkiws’kogo Street, Kijów 03035, Ukraina

Przyjęcie publiczne
Tel.: +380 44206-3302
E-mail: gr_priem@menr.gov.ua


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty Agencji Celnej OCLIJ SIĘ prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 720 801 054,
  • e-mail: kancelaria@oclijsie.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Aldona Stochmal

Agent celny (numer wpisu 017887), prezes zarządu agencji celnej OCLIJ SIĘ, absolwentka studiów magisterskich na wydziale nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa celnego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji w obszarze obrotu towarowego produktami energetycznymi w największym europejskim porcie morskim położonym w Rotterdamie (NL). Specjalizuje się w obsłudze podmiotów anglojęzycznych. Posiada kwalifikacje metodyczne w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu szkoleń grupowych oraz indywidualnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *