PUESC – Rejestracja podmiotu i reprezentacji

Like Don't move Unlike
 
6

Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu

Jeżeli założyłeś konto na PUESC i chcesz reprezentować firmę musisz ją zarejestrować na PUESC, a jeżeli firma jest już zarejestrowana, sprawdzić czy jej dane są aktualne (przypominamy – nie chodzi tutaj o rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej) a następnie powiązać reprezentanta z firmą.

Dzięki rejestracji danych podmiotu na PUESC, możesz w szczególności:

 • uzyskać numer EORI (z ang. Economic Operators’ Registration and Identification),
 • dokonywać zgłoszeń celnych,
 • wysyłać zgłoszenia INTRASTAT,
 • wysyłać, aktualizować, uzupełniać lub potwierdzać zgłoszenia w systemie SENT,
 • wpisać firmę do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Bez uprawnień zarejestrujesz podstawowe dane firmy. Jeśli we wniosku o rejestrację podasz kanały komunikacji i/lub konta bankowe i są to inne dane niż publicznie dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sadowym (KRS), będziesz musiał dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Aby zarejestrować podmiot przygotuj:

 • podstawowe dane podmiotu (np. NIP, nr TC dla podmiotu z kraju trzeciego),
 • upoważnienie – chyba, że:
  • jesteś właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji podmiotu, lub
  • masz zarejestrowane na PUESC upoważnienie (przygotuj jego numer),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia,
 • w przypadku rejestracji firmy zagranicznej:
  • dokumenty rejestrowe,
  • dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania firmy przez osobę, która podpisała upoważnienie.
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub podpis zaufany).

 Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

KROK 1

Zaloguj się na PUESC oraz Wypełnij formularz wniosku WRP0001Wybierz na PUESC formularz rejestracji danych firmy WRP0001 ­ Rejestracja danych firmy ­  [SZPROT].

Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą.Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.Aby wysłać wniosek musisz zaznaczyć wymagane zgody i oświadczenia (oznaczone czerwoną gwiazdką):

w sekcji DANE PODMIOTU Uwaga! Jeżeli dane firmy nie pojawią się na ekranie upewnij się, że podałeś prawidłowy numer NIP. Jeżeli numer NIP jest poprawny, to kontynuuj wypełnianie wniosku. Dane firmy zostaną sprawdzone i potwierdzone przez urzędnika.

W trakcie rejestracji podmiotu krajowego uzupełnij pole NIP i wybierz przycisk ‘enter’ lub ‘tabulator’ na klawiaturze komputera. Na ekranie pojawią się dane firmy z systemu rejestracyjnego, chyba, że jest niedostępny.

Jeżeli rejestrujesz firmę zagraniczną z UE musisz podać jej numer EORI. W takim przypadku dane firmy zostaną pobrane z systemu EOS.

Jeżeli rejestrujesz firmę zagraniczną spoza UE (TC) musisz podać jej numer EORI – jeżeli firma taki posiada. Jeżeli firma nie ma numeru EORI, musisz zaznaczyć oświadczenie, że firma nie posiada numeru EORI i wtedy otrzymasz do uzupełnienia obowiązkowe pole nr TC . To numer nadany w kraju trzecim dla celów podatkowych i celnych, należy go poprzedzić dwuliterowym kodem kraju, gdzie firma ma siedzibę.

podaj pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,

podaj formę prawną prowadzenia działalności, np. dla spółki cywilnej wybierz: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

wprowadź kod PKD – wystarczy kod głównej działalności,

w sekcji ADRES podaj: adres siedziby oraz adres do korespondencji,

w sekcji OBSZARY DZIAŁANIA wybierz

cło – w przypadku gdy rozpoczynasz handel z krajami spoza UE,  czy nadać numer EORI – TAK i zawsze pozostaw zaznaczone EORI stały,

intrastat –  w przypadku gdy firma przekroczyła próg i musi przesyłać zgłoszenia,

monitorowanie przewozu – w przypadku gdy musisz wysyłać komunikaty do systemu SENT,

akcyza – w przypadku gdy musisz wpisać się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,

w sekcji REPREZENTANT

w sekcji REPREZENTANT (osoba fizyczna) możesz dodać reprezentanta będącego osobą fizyczną, reprezentującego rejestrowany podmiot.

w sekcji REPREZENTANT (podmiot) możesz dodać reprezentanta będącego innym podmiotem, reprezentującego rejestrowany podmiot.

w sekcji OŚWIADCZENIA

o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku,

wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną,

wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.

w sekcji INFORMACJE DODATKOWE możesz wprowadzić informacje dodatkowe lub/i dołączyć załączniki :

Jeżeli we wniosku o rejestrację firmy nie podasz kanałów komunikacji i/lub kont bankowych, wniosek wysyłasz bez załączników.

Jeżeli we wniosku o rejestrację firmy podasz kanały komunikacji i/lub konta bankowe – są to inne dane niż publicznie dostępne w CEIDG lub KRS, musisz dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jeśli twoja reprezentacja wynika z mocy prawa, nie dotyczy ciebie obowiązek dostarczenia upoważnienia.   

3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki zaznacz i podpisz wniosek.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 • podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Odbierz UPO

Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

Sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

KROK 5

Odbierz potwierdzenie rejestracji podmiotu i nadania IDSISC, potwierdzenie nadania EORI.

Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty i odszukaj dokument „Informacja o nadaniu ID SISC podmiotowi”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. W rozstrzygnięciu otrzymasz „Potwierdzenie rejestracji, nadanie ID SISC oraz numeru EORI”.

„Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

UWAGA

Jeżeli rejestrujesz dane podmiotu, inne niż publicznie dostępne w CEIDG lub KRS, a występujesz jako osoba, która została upoważniona, musisz dołączyć do wniosku skan upoważnienia, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

Jeżeli upoważnienie jest wymagane, przekaż oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Możesz to zrobić poprzez:

 • przekazanie upoważnienia elektronicznego , podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami,
 • przesłanie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, na adres e-mail: pelnomocnictwo@mf.gov.pl
 • złożenie dokumentu w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,
 • przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres:
 • Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Wydział Centralna Rejestracja
 • ul. Smoluchowskiego 1
 • 60-179 Poznań


 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. – o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. – o podatku akcyzowym
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

Autor

Adrian Stochmal

Agent celny (numer wpisu 017886), ekonomista, manager, wspólnik agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek zarządu w spółce z branży energetycznej, właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa przedmiotów w zakresie prawa celnego. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w przedmiocie agent celny. Trener w zakresie prawa celnego i podatkowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *